GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ

 
Gelişmiş ülkelerin, gelişme yolundaki ülkelere (GYÜ) sağlayacakları tek taraflı tavizlerle bu ülkelerin dünya ticaretinden aldıkları payın arttırılmasını hedefleyen sistemdir.İlk olarak 1971 yılında AB tarafından başlatılan GTS uygulamasının temel amacı gelişmekte olan ülkelerin dünya ticaret sisteminde daha fazla yer almalarının sağlanması ve bu ülkelerin pazara giriş koşullarının geliştirilmesi, ihracat gelirlerinin arttırılması ve ekonomik büyümelerinin hızlandırılmasıdır.
 
AB, sanayi ürünleri için, 1995 yılında yeni GTS rejimini yürürlüğe koymuştur. 4 yıllık bir süre için uygulanan (1 Ocak 1995 – 31 Aralık 1998) yeni rejimin kapsamında, bazı temel ürünler ile 93’ncü fasıl kapsamındaki silah ve mühimmatlar dışında, 25-97 fasıllar arasındaki sanayi ürünleri yer almaktadır.
GTS uygulamasından yararlanacak ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler ile UNCTAD tarafından belirlenen ve gelir düzeyleri çok düşük olan en az gelişmiş ülkelerdir.
 
AB tarafından GTS kapsamındaki tercihli rejim, en az gelişmiş ülkeler için uygulanan gümrük vergilerinin tamamen askıya alınmasını, gelişme yolundaki ülkelere ise, ürünlerin hassasiyetine göre 4 farklı kategori içerisinde değişik tercih marjları uygulanmasını öngörmektedir. Tarım ürünlerindeki yeni rejim üzerindeki çalışmalar ise devam etmektedir. Bu ürünlerdeki mevcut sistem içerisinde, sanayi ürünlerine göre dar kapsamlı bir tercihli rejim uygulanmaktadır.
Yeni GTS rejiminin temel özellikleri; AB tarafından 1995 yılında yeni GTS rejimine getirilen yeniliklerden en önemlileri tarife modülasyonu ve ülkelerin GTS kapsamı dışına çıkarılması mekanizmasıdır.
 
Tarife modülasyonu; daha önce hassas ürünler için uygulanmakta olan tarife tavanı ve kotalara bağlı tercihli rejimin tarife tavizi esasına dönüştürülmesini öngörmektedir. GTS kapsamı dışına çıkarılması mekanizması ise; gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak veya belirli sektörlerde uzmanlaşan ve bu sektörlerde yüksek ihracat performansı gösteren bazı ülkelerin, uzmanlaştıkları bu sektörlerde GTS kapsamı dışına çıkarılmasını öngörmektedir.
 

Top